კვირა

კალენდარული
დიაპაზონი

სათაური (საკითხები)

1 კვირა

16 სექტემბერი ..
.. 22 სექტემბერი

1) შესავალი
2) სუფთა ნივთიერებები და ნარევები.

23 სექტემბერი ..
.. 29 სექტემბერი

3) ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები მათი განმასხვავებელი ნიშან თვისებები.
4) ატომისა და მოლეკულის არსი.
5) ატომის აღნაგობა. ვალენტობა.

2 კვირა

30 სექტემბერი ..
.. 6 ოქტომბერი

6) ქიმიური ელემენტები და მათი კლასიფიკაცია.
7) ელემენტთა პერიოდული სისტემა.
8) ქიმიური ბმები (იონური და კოვალენტური)
9) ჟანგვა-აღდგენის საფუძვლები (პრინციპი).
3 კვირა

7 ოქტომბერი ..
.. 13 ოქტომბერი  

10) ქიმიური ნაერთების ფორმულის შედგენა.
11) ლითონთა და არალითონთა ოქსიდების ქიმიური თვისებები.
12) ფუძეების და მჟავეების ქიმიური თვისებები. მარილები.
13) მინერალურ ნაერთთა ზოგადი კლასიფიკაცია და დასახელება (ოქსიდების, ფუძეების, მჟავეების, მარილების).
4 კვირა

14 ოქტომბერი ..
.. 20 ოქტომბერი  

14) ნაერთის შემადგენელი ელემენტებისა და მათი ჯგუფების დაჟანგვის ხარისხის გამოყვანა.
15) ნაერთთა სტრუქტურული ფორმულების გამოყვანა.
16) ქიმიური გარდაქმნები.
5 კვირა

21 ოქტომბერი ..
.. 27 ოქტომბერი  

ქვიზი
სესიის შედეგები

6 კვირა 28 ოქტომბერი ..
.. 3 ნოემბერი
17) ორგანული ქიმია.
18) ნახშირწყალბადები. მოლეკულური სტრუქტურა. ჰომოლოგიური რიგი. ქიმიური თვისებები. რადიკალები.
7 კვირა 4 ნოემბერი ..
.. 10 ნოემბერი
19) ჰიდროქსილის, კარბოქსილის, ალდეჰიდის და კარბონილის ჯგუფები.
(სპირტები, ორგანული მჟავეები, ალდეჰიდები და კეტონები)
8 კვირა 11 ნოემბერი ..
.. 17 ნოემბერი
20) ეთერიფიკაციის რეაქცია. მარტივი და რთული ეთერები. მიღება და ჰიდროლიზი.
9 კვირა 18 ნოემბერი ..
.. 24 ნოემბერი
21) უჯერი ნახშირწყალბადები. ქიმიური თვისებები. (სავარჯიშო პასუხებით)
10 კვირა

25 ნოემბერი ..
.. 1 დეკემბერი

22) არომატული ნახშირწყალბადები. ქიმიური თვისებები.
11 კვირა 2 დეკემბერი ..
.. 8 დეკემბერი

შუალედური გამოცდა
სესიის შედეგები  გამოქვეყნებულია

12 კვირა 9 დეკემბერი ..
.. 15 დეკემბერი
23) წყალბადის მაჩვენებელი (pH). ბუფერული სისტემები.
24) ქიმიური რეაქციის განტოლების შედგენა (გათანაბრება).
25) ფარდობითი ატომური და მოლეკულური მასა.
26) ნივთიერების რაოდენობა.
13 კვირა 16 დეკემბერი ..
.. 22 დეკემბერი
27) რეაქციის მიხედვით მორეაგირე ნივთიერებათა რაოდენობების სტექიომეტრული დაანგარიშება.
28) ნივთიერებაში ქიმიური ელემენტების მასური წილის გამოთვლა.
29) მოცემული კონცენტრაციის ხსნარების მიღება.
1; 2; 3; 4; 5 და 7 ტიპის ამოცანები
14 კვირა 23 დეკემბერი ..
.. 28 დეკემბერი
30) ქიმიურ-ლაბორატორიული ამოცანების ამოხსნის დასწავლა
6; 8 და 9 ტიპის ამოცანები
ინფორმაცია 30 დეკემბერი


დასკვნით გამოცდაზე დაშვების თაობაზე.  სიები გამოქვეყნებულია.
 

18 იანვარი ..
.. 26 იანვარი

შეფასების კომპონენტი "სტუდენტის აქტივობა/პრეზენტაციის" შესახებ

     

 

სასწავლო მასალების უკეთესი ხარისხით გამოჩენისათვის სასურველია შემდეგი ფონტების პაკეტის ინსტალაცია:
fonts installation is recommended

ფონტები